Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie w następujących terminach:

 • I GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Krzywiń - zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w Restauracji Parkowa w Krzywiniu ul. Kościańska 11 o godzinie 10:00;
 • II GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kamieniec – zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w Oddziale Banku w Kamieńcu o godzinie 14:00;
 • III GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kościana lub gminy Kościan oraz na terenie pozostałych niewymienionych wyżej gmin – zebranie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) w lokalu Restauracji Finezja w Kościanie o godzinie 10:00.

Projekt porządku Zebrań Grup Członkowskich jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.
 3. Sprawdzenie listy obecności przez przewodniczącego Zebrania.
 4. Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2018, wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
 9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 10. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie wniosków i opinii przez zebranych Członków.
 11. Odczytanie protokołu z Zebrania Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 12. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie