Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie w następujących terminach:

 • I GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Krzywiń - zebranie odbędzie się w dniu 17 marca 2017r. (piątek) w Domu Strażaka w Krzywiniu o godzinie 10:00;

 • II GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kamieniec – zebranie odbędzie się w dniu 20 marca 2017r. (poniedziałek) w Oddziale Banku w Kamieńcu o godzinie 14:00;

 • III GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kościana lub gminy Kościan oraz na terenie pozostałych niewymienionych gmin – zebranie odbędzie się w dniu 20 marca 2017r. (poniedziałek) w lokalu Restauracji Finezja w Kościanie o godzinie 10:00.


Projekt porządku Zebrań Grup Członkowskich jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.
 3. Sprawdzenie  listy obecności przez przewodniczącego  Zebrania.
 4. Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku  w roku 2016, wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 2016, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
 9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 10. Rozpatrzenie  sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie  wniosków i opinii przez  zebranych Członków.
 11. Odczytanie  protokołu z Zebrania  Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 12. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie