e-Składka
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Zastrzeganie/ aktywacja kart płatniczych

Od dnia 05 maja 2021 klienci mogą zastrzegać i aktywować karty dzwoniąc na numery Infolinii SGB:

 • 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
 • 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

Dla bezpieczeństwa klientów oba stare numery:

 • 22 515 31 50 (zastrzeganie)
 • 22 515 34 25 (aktywacja)

są jeszcze aktywne i klienci mogą z nich korzystać.

Kursy walut

waluta  kupno  sprzedażśr. NBP
 USD3.66454.01153.8410
 EUR4.35164.76614.5731

z dnia: 2021-07-30 g. 15:50

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie zgodnie z § 15 Statutu zwołuje na dzień 22 czerwca 2021r. /wtorek/ o godzinie 11:00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie, które odbędzie się w lokalu restauracji „Finezja” w Kościanie, ul. Szkolna 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do statutu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2020 i sprawozdania z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 12. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2020.
 13. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2020.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i innymi materiałami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
  5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2020,
  6. oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2020,
  7. indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2020,
  8. kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za rok 2020,
  9. podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Bank w roku 2020,
  10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku.
 16. Przedstawienie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2021.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Przyjęcie wniosków Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku