e-Składka
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Zastrzeganie/ aktywacja kart płatniczych

Od dnia 05 maja 2021 klienci mogą zastrzegać i aktywować karty dzwoniąc na numery Infolinii SGB:

  • 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

Dla bezpieczeństwa klientów oba stare numery:

  • 22 515 31 50 (zastrzeganie)
  • 22 515 34 25 (aktywacja)

są jeszcze aktywne i klienci mogą z nich korzystać.

Kursy walut

waluta  kupno  sprzedażśr. NBP
 USD3.64503.82823.7336
 EUR4.41244.64124.5285

z dnia: 2021-06-16 g. 12:00

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku.

1. Dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krzywiń -
30.05.2016 (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Domu Strażaka w Krzywiniu, ul. Kasztelańska 1.

2. Dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kościan -
31.05.2016 (wtorek) o godzinie 10:00 w lokalu restauracji "Finezja" w Kościanie, ul. Szkolna 53.

3. Dla Członków Banku zamieszkałych na terenie gminy Kamieniec -
31.05.2016 (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie Oddziału Banku w Kamieńcu, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 27.

Zarząd.

Projekt porządku Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.
3. Sprawdzenie listy obecności przez przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2015, wykonania
    uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, w tym ocena
    stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki
    wynagrodzeń.
9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.
10. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego,
     uchwalenie wniosków i opinii przez zebranych Członków.
11. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli:
    - wybór Komisji,
    - zgłaszanie kandydatur Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
    - wybory Przedstawicieli w głosowaniu tajnym,
    - sporządzenie i ogłoszenie przez Komisję protokołu zawierającego wyniki
      wyborów.
12. Odczytanie protokołu z Zebrania Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie
      uchwały w sprawie jego przyjęcia.
13. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.