Zebrania Grup Członkowskich

Dodano: 04 kwietnia 2023

                                                                                                                                                                                                                                  Kościan, dnia 4 kwietnia 2023r.

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie w następujących terminach:

- I GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miejscowości i gminy Kamieniec - zebranie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023r. (środa) w Restauracji Prowincja w Plastowo 6 o godzinie 11:00;

 

- II GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Krzywiń – zebranie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023r. (czwartek) w Restauracji Parkowa w Krzywiniu ul. Kościańska 11 o godzinie 11:00;

 

- III GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kościana i gminy Kościan oraz na terenie pozostałych  niewymienionych wyżej gmin – zebranie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023r. (piątek) w lokalu Restauracji Finezja w Kościanie, ul. Szkolna 35 o godzinie 11:00.

 

Projekt porządku Zebrania Grup Członkowskich

1.       Otwarcie Zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.

3.       Sprawdzenie  listy obecności przez przewodniczącego  Zebrania.

4.       Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku  w roku 2022.

7.       Omówienie wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

8.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

9.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.

10.    Omówienie wyników lustracji i wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2022r.

11.    Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023.

12.    Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.

13.    Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie  wniosków i opinii przez  zebranych Członków.

14.    Odczytanie  protokołu z Zebrania Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

15.    Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie

FB