Zebranie Przedstawicieli 2021

Dodano: 26 sierpnia 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie zgodnie z § 15 Statutu zwołuje na dzień 22 czerwca 2021r. /wtorek/ o godzinie 11:00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie, które odbędzie się w lokalu restauracji „Finezja” w Kościanie, ul. Szkolna 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do statutu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2020 i sprawozdania z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 12. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2020.
 13. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2020.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i innymi materiałami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
  • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w roku 2020,
  • oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku w roku 2020,
  • indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2020,
  • kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za rok 2020,
  • podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Bank w roku 2020,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku.
 16. Przedstawienie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2021.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Przyjęcie wniosków Komisji mandatowo-wnioskowo-skrutacyjnej.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku