STRATEGIA ESG Banku Spółdzielczego w Kościanie na lata 2023-2026

Misja, charakter i tradycja Banku Spółdzielczego w Kościanie zobowiązują Bank do zarządzania wpływem na społeczeństwo i środowisko w sposób odpowiedzialny. Bank starając się działać w sposób zrównoważony, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom udziałowców i klientom, łącząc sukces finansowy z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dokumentem porządkującym podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem, w tym wspomagającym zarządzie ryzykiem ESG jest Strategia ESG Banku Spółdzielczego w Kościanie na lata 2023-2026.

W Strategii ESG Bank określa trzy główne filary strategiczne skupione na kwestiach środowiskowych, społecznych, ładu organizacyjnego/korporacyjnego. Są nimi: 
 1. filar zrównoważonych finansów (E- środowisko )
 2. filar Bank aktywnie społeczny (S- społeczeństwo)
 3. filar zarządzanie ryzykiem ESG (G- ład organizacyjny/ korporacyjny).

Działania Banku oparte są na założeniach Agendy 2030 i skupiają się wokół jej 8 celów przy jednoczesnej komunikacji 17 celów Agendy ONZ. Działaniom tym zostały przypisane konkretne inicjatywy. 


Zgodność Strategii biznesowej ze Strategią ESG
to działania realizowane przez Bank wokół trzech celów:

Bank

Klienci i pracownicy Banku

Otoczenie Banku


Agenda 2030 - to strategia w zakresie rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

ESG - skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (environment), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i G – Ład korporacyjny (governance).

Bank zgodnie z własną działalnością CSR identyfikuje 8 celów zgodnych z Celami Agendy 2030. Projekcja celów opisuje ogólne odniesienie wybranego celu do biznesu oraz jakie działania podejmuje Bank Spółdzielczy w Kościanie celem realizacji celu.

Bank Spółdzielczy w Kościanie skupiać się będzie na 8 celach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Znaczenie celu dla biznesu

 • Innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające pacjentów w diagnostyce i procesach leczenia.
 • Tworzenie produktów i usług promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne pracowników; wspieranie ich prozdrowotnych działań i nawyków.
 • Popularyzowanie kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw (większość śmiertelnych wypadków drogowych zdarza się w trakcie wykonywania pracy).
 • Rozwijanie partnerstw publiczno-prywatnych zwiększających dostęp do systemu opieki zdrowotnej.
 • Partnerska współpraca firm na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu niektórych uciążliwych branż na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank angażuje się w inicjatywy sportowe, charytatywne i prozdrowotne. Bank dąży do zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowotnej swoim pracownikom.

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Znaczenie celu dla biznesu

 • Efektywne kosztowo produkty i usługi edukacyjne, zwłaszcza cyfrowe (e-learning, m-learning, b-learning), eliminujące bariery w dostępie i poprawiające jakość nauczania.
 • Wspieranie nauki przez całe życie i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami u pracowników.
 • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet.
 • Wspieranie lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach nauki przez całe życie), ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
 • Edukacja i różnorodne zachęty do zrównoważonego stylu życia.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank współpracuje ze szkołami i uczestniczy w programach edukacyjnych, także w ramach Zrzeszenia SGB. Bank Promuje i sponsoruje konkursy edukacyjno-artystyczne.

W ramach kadry pracowniczej Bank podnosi kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia. Przyjęcie Strategii ESG przez Bank Spółdzielczy w Kościanie przyczynić się ma m.in. do edukacji i popularyzacji Celów Agendy 2030 wśród młodego pokolenia obecnych i przyszłych klientów.

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Znaczenie celu dla biznesu

 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych.
 • Zapewnienie sprawiedliwego, równego wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń za pracę o tej samej wartości.
 • Docenienie i wspieranie opieki rodzica nad dzieckiem lub inną osobą zależną poprzez dostarczenie usług, zasobów czy informacji.
 • Polityka „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy, w tym werbalnych lub fizycznych oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu.
 • Rozwijanie relacji biznesowych z firmami prowadzonymi przez kobiety (w tym małe przedsiębiorstwa i kobiety-przedsiębiorczynie).
 • Nowe technologie (w tym ICT), wzmacniające rolę kobiet i ich cyfrowych kompetencji potrzebnych w przyszłości.
 • Wzmocnienie roli kobiet w całym łańcuchu wartości i eliminowanie krzywdzących dla nich praktyk.
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych lub środowiskowych i docieranie do nowych grup klientów – z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia firm, których strategia biznesowa jest silnie powiązana z Celem 5.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

W ramach polityk w banku wysokość wynagrodzenia jest ustalana z zachowaniem neutralności wynagrodzeń pod względem płci. Bank równo traktuje kobiety i mężczyzn w zakresie rozwoju i edukacji w miejscu pracy.

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Znaczenie celu dla Biznesu

 • Zwiększenie znaczenia efektywności wodnej w procesach produkcyjnych, poprzez m.in. narzędzia mierzenia tzw. śladu wodnego (czyli efektywności zużycia wody w kluczowych elementach łańcucha wartości).
 • Unowocześnianie procesów produkcyjnych (nastawione m.in. na eliminację substancji zanieczyszczających wodę), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami.
 • Nowe produkty i usługi pozwalające chronić i oszczędzać zasoby wodne.
 • Zastępowanie wodochłonnych procesów i produktów (np. niektóre uprawy) mniej zależnymi od dostępności zasobów wodnych (przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów).
 • Edukacja i zachęcanie pracowników do oszczędzania wody w pracy i w domu; premiowanie innowacji w tym zakresie.
 • Edukacja konsumentów w zakresie oszczędzania wody.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank zastosuje rozwiązania oszczędzające wodę, Bank edukuje pracowników w zakresie oszczędzania wody

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Znaczenie celu dla biznesu

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w procesach operacyjnych, z uwzględnieniem łańcucha dostaw.
 • Stopniowe zwiększanie udziału OZE, do pełnego zaspokojenia operacyjnych potrzeb energetycznych.
 • Nowe rozwiązania transportowe: ograniczenie zapotrzebowania na transport kołowy poprzez zastępowanie go innymi, mniej energochłonnymi, środkami transportu (np. kolej, szlaki wodne), wsparcie transportu zbiorowego, rozwiązania intermodalne, wymiana floty na samochody zasilane alternatywnymi lub mieszanymi źródłami energii itp..
 • Zastępowanie procesów i produktów procesami i produktami mniej zależnymi od dostępności zasobów energetycznych - przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów.
 • Inwestycje w badania i rozwój związane ze zrównoważonymi usługami energetycznymi.
 • Inwestycje w lokalną, efektywną energetycznie infrastrukturę.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie 

Bank promuje rozwiązania niskoemisyjne i produkty bankowe wspierające niskoemisyjność

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Znaczenie celu dla biznesu

 • Zwiększanie wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.
 • Zrównoważona produkcja, w tym zwiększanie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w procesie produkcji.
 • Realizowanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.
 • Wspieranie rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w zrównoważone łańcuchy dostaw.
 • Prowadzenie programów rozwoju umiejętności w całym łańcuchu dostaw firmy.
 • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i inwestowanie w mentoring początkujących przedsiębiorców.
 • Ułatwianie dostępu do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank stawia na bezpieczeństwo, edukację, godną pracę i zdrowie swoich pracowników. Bank realizuje programy ułatwiające dostęp do bankowości, usług finansowych, ubezpieczeń dla wszystkich grup klientów.

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Znaczenie celu dla biznesu

 • Rozwój produktów i usług dostępnych dla uboższych klientów.
 • Poprawa dostępu do podstawowych towarów i usług dla osób żyjących w ubóstwie, np. poprzez podstawową działalność biznesową, dialog, inwestycje społeczne.
 • Godziwa płaca („living wage”) zapewniająca, że wszyscy pracownicy są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.
 • Przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników.
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników.
 • Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym poprzez np. firmową politykę antydyskryminacyjną i szkolenia pracowników.
 • Przejrzystość finansowa przedsiębiorstw, nieunikanie płacenia podatków, wprowadzanie i przestrzeganie kodeksów etycznych.
 • Włączenie przedsiębiorstw z krajów rozwijających się w łańcuchy wartości, przy zachowaniu wysokich standardów i godziwego wynagrodzenia.
 • Zmniejszenie kosztów transakcyjnych zagranicznych przekazów pieniężnych.
 • Angażowanie członków lokalnej społeczności w łańcuchy wartości.
 • Partnerstwa z lokalnymi organizacjami, służące wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości.

Realizacja celu przez Bank Spółdzielczy w Kościanie

Bank realizuje cele CSR oparte na zmniejszaniu nierówności społecznych. Bank współpracuje z organizacjami, które pozwalają na definiowanie potrzeb docelowych grup społecznych w ramach kampanii charytatywnych. Bank przeciwdziała politykom dyskryminacyjnym wśród pracowników. Bank prowadzi taką politykę płacową w ramach której, wszyscy pracownicy są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Bank stosuje przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników.

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Znaczenie celu dla biznesu

 • Inwestycje w B&R (badawczo-rozwojowe) i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających redukować emisję gazów cieplarnianych, np. technologie OZE, efektywności energetycznej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).
 • Inwestycje w B&R i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających zwiększyć odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.
 • Poprawianie efektywności energetycznej, korzystanie z energooszczędnych instalacji, dążenie do niezależności energetycznej i korzystanie z OZE w całym procesie produkcyjnym i łańcuchu wartości.
 • Inwestycje w innowacje podnoszące efektywność energetyczną produktów firmy.
 • Zagwarantowanie zrównoważonego transportu i logistyki (np. ekoflota, lokalne zaopatrzenie, korzystanie z rozwiązań intermodalnych, optymalizacja wykorzystania powierzchni załadunkowej pojazdów i przestrzeni magazynowej).
 • Troska o lasy - odpowiedzialne praktyki zaopatrzenia i zastępowanie produktów drzewnych innymi, bardziej przyjaznymi środowisku.
 • Wrażliwość na kwestię zagrożenia klimatycznego, podnoszenie odporności firmy i jej łańcucha dostaw na ryzyka klimatyczne, edukacja interesariuszy.
 • Włączanie się w szeroką, ogólnopolską i wielosektorową współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji miast Polski do tych zmian.
FB

 

                                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku – szczegółowe informacje zamieszczone są w Aktualnościach.