WAKACJE KREDYTOWE

Czy wiesz, że od dnia 1 czerwca 2024 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

·         posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),

·         zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

·         wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podstawę prawną  stanowi ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, ze zmianami wprowadzonymi:

1)       ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku,

2)       ustawą z dnia 12 kwietnia 2024 r o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy 
o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Wówczas Bank:

·         od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,

·         w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

·         nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

·         przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia. 

 

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

·         wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

·         wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail: biuro@bskoscian.sgb.pl, lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

·         na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, 

·         maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi: 

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r., 

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,

·         zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,

·         zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),

·         w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

·         jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy.

 

 

 

Załącznik nr 1 Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 877.30K
Pobierz
FB